Adsensee Adsensee
Нд, 14 Лип 2024, 9:17:59
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гість
Мій банер
http://leontyev.net/

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Вхід на сайт
Пошук
Точний час
Календар
«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Друзі сайту
Ваш IP


Абсолютне - те, що існує через себе, отже самостійне, безумовне за своєю суттю і безвідносне до будь-чого, незалежне, алей «досконале», «логічно завершене».

 

Абстрагування - прийом мислення, що передбачає відображення в людській свідомості предметів і явищ об’єктивної дійсності, мисленого відокремлення від їхніх другорядних властивостей і відносин та виділення загальної ознаки, що характеризує клас предметів.

 

Автоматизоване робоче місце (АРМ) - комплекс технічних, програмних та методичних засобів, які обслуговують робоче місце фахівця, що забезпечує здійснення інформаційної діяльності, інформаційної взаємодії та доступ до інформаційних ресурсів.

 

Автоматизоване робоче місце (АРМ) викладача / учня - сукупність засобів обчислювальної техніки та програмно-апаратних засобів, призначена для роботи однієї людини.

 

Автоматизована система управління (АСУ) - система управління будь-яким об'єктом, в якій людина бере безпосередню участь. Сучасна АСУ передбачає наявність у своєму складі комп'ютерів різної потужності, з'єднаних каналами зв'язку.

 

Адміністратор системи - особа, яка керує інформаційною системою взаємодії з користувачами, що забезпечує надійність функціонування. Часто використовують термін «сисадмін», від англ. system administrator.

 

Адміністратор комп'ютерної мережі - особа або група осіб, що займаються поточним управлінням мережі і перспективою її розвитку. Основні функції: забезпечення надійності функціонування, визначення та видача адрес і паролів доступу, забезпечення взаємодії з іншими мережами, взаємодія з адміністраторами бази даних та ін. Інструмент управління - система мережевого управління.

 

Адміністратор бази даних - особа або група осіб, що займаються поточним управлінням бази даних і відповідають за технологію її роботи. Основні функції: забезпечення надійності функціонування, підтримки цілісності, забезпечення санкціонованого доступу, реструктуризація, актуалізація даних та ін. Інструмент управління - спеціальні програми.

 

Академік - академічне звання дійсних членів НАН та галузевих академій України: найвище вчене звання, яке мають особи, обрані до Академій наук.

 

Аксіома - твердження, положення, що приймаються без доведення.

 

Актуальність теми - сучасність, злободенність, важливість будь-чого на даний момент і в даній ситуації для вирішення даної проблеми.

 

Алгоритм - система правил для розв´язування певного типу задач.

 

Альтруїзм - етичний принцип, що полягає в безкорисливому прагненні до діяльності на благо інших в протилежність егоїзму.

 

Аналіз - розчленування цілого на складові частини (сторони, ознаки, властивості, відносин) з метою їх детального вивчення.

 

Аналогія - міркування, в яких із подібності двох об´єктів за окремими ознаками робиться висновок про їх подібність і по інших ознаках. Використовується при висуненні гіпотез, дає поштовх до висловлювання припущень.

 

Анкетування - один із засобів письмового опитування значної кількості респондентів за повною схемою анкети або опитувального листа.

 

Анотація - короткі відомості про книгу, статтю, монографію.

 

Апорія - суперечність в міркуванні, яка здається непереборною.

Архіватор – це програма, що здійснює упакування одного і більш файлів в архів або серію архівів, для зручності переносу або збереження, а також розпакування архівів. Більшість архиваторів використовують стиснення без втрат для зменшення розміру архіву. Найпростіші архіватори просто послідовно поєднують вміст файлів в архів. Стиснення даних, як правило, відбувається значно повільніше, ніж зворотна операція. Характеристики архіваторів:1) за ступенем стиснення; 2) по швидкості стиснення. Характеристики архіваторів - зворотньо залежні величини. Тобто, чим більша швидкість стиснення, тим менша ступінь стиснення, і навпаки. Знаходження для будь-якого вхідного файлу програми найменш можливого розміру є алгоритмічно нерозв’язною задачею, тому "ідеальний” архіватор неможливий.

 

Аспект - точка зору, за якою розглядається об´єкт дослідження.

 

Аспектація - пошук оптимального вигляду наукової роботи.

 

Атестація педагогічних працівників - визначення відповідності педагогічного працівника зайнятій посаді, рівню кваліфікації; установлення кваліфікаційної категорії, тарифного розряду оплати праці, присвоєння педагогічного звання.

 

Валідність - критерії оцінки якості тексту.

 

Величина (дані) – це об’єкт, із яким асоціюється певна множина значень.

 

Величина (з точки зору програмування) – це дані, якими оперує програма і яким потрібно відвести місце в пам’яті комп’ютера.

 

Величина (з точки зору алгоритмізації) – це дані, які оброляються алгоритмом.У програмуванні розрізняють: постійні величини або константи (значення не змінюється в ході виконання програми) і змінні величини (набувають різних значень під час обчислень). Постійні величини, як правило, зазначаються в описі.Величини (дані) характеризуються: ім’ям, типом, значенням.

 

Верифікація - перевірка, емпіричне підтвердження теоретичних положень науки шляхом співставлення їх з об´єктом дослідження, даними відчуття та експерименту, це повторюваність результату дослідження.

 

Визначення - логічна дія, за допомогою якої об´єкт повинен відрізнятися від інших шляхом встановлення його специфічних і типових ознак чи такого розкриття змісту терміна, яке позначає даний об´єкт і замінює опис його властивостей.

 

Визначення (дефініція) - стисле наукове визначення змісту якогось поняття.

 

Вимірювання - операція, в основі якої лежить порівняння об´єктів за певними подібними властивостями чи ознаками з використанням кількісних характеристик.

 

Відображення - загальна властивість матерії, яка полягає в тому, що за певних умов взаємодії одна матеріальна система відтворює у специфічній для неї формі певні сторони іншої системи, яка взаємодіє з нею.

 

Відчуття - відображення властивостей предметів об´єктивної дійсності, що впливають на органи чуття; як відображення об´єктивних властивостей речей відчуття є засобом пізнання дійсності.

 

Властивості алгоритмів – визначеність, дискретність, масовість, результативність, зрозумілість.

 

Галузь інформації - це сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про відносно самостійні сфери життя і діяльності.

 

Генезис - процес створення та становлення будь-якого природного чи соціального явища.

 

Гіпотеза - наукове передбачення, припущення, істинність якого не визначено, висунуте для пояснення будь-яких явищ, процесів, причин, які зумовлюють даний наслідок.

 

Гносеологія - вчення про сутність і закономірності пізнання.

 

Двомірні масиви можна розглядати як таблицю, яка складається з m-рядків і n-стовпчиків.

 

Дедукція - форма достовірного умовиводу від загального положення до часткового, в якому висновок про окремі випадки множинної сукупності робиться на основі знання про загальні властивості всієї множини.

 

Дефініція - коротке визначення змісту якогось поняття.

 

Дефрагментація — це оптимізація дискового простору, упорядкування кластерів, які належать одному файлу.

 

Довідково-інформаційний фонд - це сукупність упорядкованих первинних документів і довідково-пошукового апарату, призначених для задоволення інформаційних потреб.

 

Доказ-обґрунтування (встановлення) істинності будь-якого твердження за допомогою інших тверджень, істинність яких доведена.

 

Домен Windows – це група комп'ютерів однієї мережі, що мають єдиний центр (який називається контролером домена), що використовує єдину базу користувачів (тобто облікові записи знаходяться не на кожному окремо комп'ютері, а на контролері домена, т.зв. мережний вхід у систему), єдину групову і локальну політику, єдині параметри безпеки (стосовно до томів з файловою системою NTFS), обмеження часу роботи облікового запису та інші параметри, що значно спрощують роботу системного адміністратора організації, якщо в ній експлуатується велике число комп'ютерів.

 

Експеримент - апробація досліджуваних явищ в контрольованих, штучно створених умовах.

Електронні видання містять структуровану навчальну, навчально-методичну інформацію й тестові завдання, що забезпечують підготовку сучасного кваліфікованого фахівця з будь-якої форми навчання.
Навчальні електронні видання, залежно від повноти подання навчального матеріалу дисципліни, діляться на електронні підручники (ЕП) і електронні навчальні посібники (ЕНП), або електронні лекційні курси (ЕЛК), електронні методичні вказівки (ЕМВ), електронний наочний навчальний посібник (ЕННП), електронний практикум (ЕПр), електронні довідкові матеріали (ЕДМ), електронний навчально-методичний комплекс (ЕНМК), електронні методичні вказівки для викладачів (ЕМВВ).
ЕП – основне електронне видання з освітньої дисципліни, яке створене на високому методичному рівні, повністю відповідає вимогам і основним дидактичним одиницям державного освітнього стандарту спеціальності, відповідає навчальній програмі й забезпечує систематичний виклад навчальної дисципліни, її розділу. Зміст підручника повинен задовольняти вимоги державних освітніх стандартів й повністю
розкривати робочу програму з конкретної дисципліни. Назва підручника повинна відповідати найменуванню дисципліни ДОС.
ЕНП – це видання, створене на високому методичному рівні, що частково заміняє або доповнює електронний підручник (являє собою комплект лекцій, що
відображає зміст навчальної дисципліни). Зміст електронного навчального посібника повинен відповідати вимогам і змісту навчальної програми дисципліни, затвердженої у встановленому в навчальному закладі порядку. ЕНП охоплює не всю дисципліну, а лише частину (кілька розділів) навчальної програми.
ЕМВ – навчальне видання, як правило, невелике за обсягом (до 2 друкованих листів), що містить матеріали з методики виконання лабораторних, курсових,
дипломних й інших видів самостійної роботи.
ЕННП – навчальне видання, що містить матеріали на допомогу вивченню або викладанню.
ЕПр – навчальне видання, що містить практичні завдання й вправи, які сприяють засвоєнню вивченого матеріалу.
ЕДМ – навчальне видання, що містить короткі відомості наукового й прикладного характеру.
ЕНМК – навчальне видання, що містить комплекс навчально-методичних матеріалів, необхідних для проведення занять з однієї навчальної дисципліни.
ЕМВВ – це видання, що містить рекомендації для викладачів щодо методики викладання, вивчення навчальної дисципліни, її розділу або частини.

 

Ергономіка, ергономія (від грец. Έργον – робота і νόμος – закон) - Наука, що вивчає допустимі фізичні, нервові та психичні навантаження на людину в процесі праці, проблеми оптимального пристосування навколишніх умов виробництва для ефективної праці.